Viktig å velge rett jordfeilbryter

Jordfeilbrytere klassifiseres ut i fra bølgeformen til lekkasjestrømmen de skal reagere på. Å velge riktig jordfeilbryter er viktig, og det gjelder også applikasjoner med EC-motorer. .

De elektriske apparater som i dag benyttes i kontorer, boliger, butikker og offentlige bygninger har de siste årene utviklet seg raskt, og elektromekaniske produkter inneholder mer og mer elektronikk. Samtidig er det økende krav til teknikken som beskytter både mennesker og teknologi for feilstrømmer. Selv om det menneskelige legeme er en meget dårlig leder for elektrisitet, skal det ikke mye over 50 volt til for å forårsake skade. Derfor er det viktig med jordfeilbrytere som et supplement til sikringene i sikringsboksen. Jordfeilbryteren fungerer slik at den sammenligner strømmen i en fase og en nøytral leder. Hvis det er en forskjell mellom disse strømmene løser en beskyttelseskrets ut og bryter strømtilførselen. For å gi tilstrekkelig sikkerhet for personer brukes det som regel jordfeilbryter type A som utløses innen 30 ms ved 10 mA eller 30 mA (milliampere). Type B er en jordfeilbryter som utløses ved 300 mA noe som kreves for brannsikkerhet.

Å velge riktig jordfeilbryter er også svært viktig i mange applikasjoner med EC-motorer (Elektronisk kommutert DC-motorer). Kravene for disse jordfeilbryterne er mange ganger at de også kan utløses ved pulserende likestrømmer og de såkalte glatte likefeilstrømmer. Og at de tar hensyn til ladestrømimpulsen mot jord ved innkobling på strømnettet. Det er også viktig at valgt jordfeilbryter er egnet for motorens avledningsstrøm. Opptrer det impulsartede feilstrømmer som følge av kortvarige nettoverspenninger og ulik fasebelastning ved innkobling, kan det være hensiktsmessig å benytte jordfeilbryter med en kort tidsforsinkelse.

Ulike krav til passiv og aktiv strømfaktorkorreksjon (PFC) .
Noe som ytterligere gjør at valg av jordfeilbryter kan være komplisert er økt bruk av teknologien Power Factor Correction (PFC) (Effekt Faktor Korrigering). Det er en teknikk som brukes til å forbedre forholdet mellom den aktive og den tilsynelatende effekten. Man skiller mellom passiv PFC og aktiv PFC. Passiv PFC betyr at effektfaktorkorrigeringen kun utføres med passive komponenter. I aktiv PFC utføres korreksjon med aktive komponenter i form av integrerte kretser som styrer strømkurven ved hjelp av ulike innebygde algoritmer. For EC-motorer med passiv PFC kan jordfeilbryter type A brukes. I EC-motorer i parallell drift med en aktiv PFC for å unngå over-harmoniske forstyrrelser i strømnettet, er det som en regel nødvendig med en analyse av bølgeformen av en feilstrøm for at det skal være mulig å velge den riktige jordfeilbryteren.

Med aktive PFC kan nettspenningen UZWK over kondensatoren stilles til verdien
UZWK> √ 2 x Uac, rms.
Her er spenning alltid større enn 0 V. Minimumsverdien som er nødvendig er
Umin = UZWK -√ 2 x Uac,rms.
Hvis det finnes en isolasjonsfeil oppstår samme effekt som om en motstand innføres mellom UZWK+ og PE. Feilstrømmen fungerer analogt med spenningen. Tester utført av ebm-papst på ulike feilstrømmer viser at jordfeilbryter type A ikke alltid løser ut, noe som ytterligere belyser hvor viktig det er å være nøye ved valg av jordfeilbryter. Testene viser også at bryteren av type B er det riktige valget for EC-motorer med aktiv PFC, og at disse jordfeilbryterne gir den nødvendige sikkerheten for både mennesker og maskiner i ulike industrielle systemer.